Kasacja pojazdów

Posiadamy decyzję wydaną przez Marszałka Województwa Lubelskiego znak

RŚ-V.7243.28.2013.LG  z dnia 27 listopad 2013r, udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jesteśmy więc uprawnieni do legalnego złomowania samochodów zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów (Dz.U. z 2005 r. Nr 25, poz.202) i na tej podstawie wydajemy zaświadczenia do ich wyrejestrowania.

  • Niezbędne jest stawiennictwo Właściciela pojazdu wraz z dowodem osobistym.
  • W przypadku braku obecności Właściciela pojazdu (pisemne upoważnienie oraz dowód osobisty osoby upoważnionej).
  • W przypadku gdy pojazd ma 2 lub więcej właścicieli pisemna zgoda pozostałych osób bądź ich obecność przy wystawianiu dokumentu.
  • Dowód rejestracyjny pojazdu.
  • Karta pojazdu – jeżeli została wydana.
  • Pokwitowanie z policji (w przypadku gdy dowód został zatrzymany) lub kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu potwierdzoną przez dany Wydział Komunikacji.
  • Jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy załączyć dokumenty firmy (wpis do ewidencji lub KRS), oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do zezłomowania pojazdu,
  • W przypadku śmierci właściciela pojazdu potrzebujemy aktu zgonu oraz odpis Postanowienia Sądowego o stwierdzenie nabycia spadku.
  • W przypadku, gdy samochód został zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela (dowód rejestracyjny jest wystawiony na poprzedniego właściciela), umowa kupna – sprzedaży potwierdzona w Urzędzie Skarbowym.

 

Pragniemy poinformować, że dotychczasowe praktyki wyzbywania się pojazdów, polegające na nielegalnym przekazaniu ich na złom, w myśl nowelizacji ustawy i wobec drastycznego zaostrzenia kar za taki proceder nakładane są bardzo wysokie kary pieniężne w wysokości od 10 tys. do 300 tys. zła osoby te pociągnięte są do odpowiedzialności karnej.  Pojazd, który nie otrzyma zaświadczenia o dokonaniu na nim demontażu, znajduje się nadal w ewidencji pojazdów zarejestrowanych. Jeżeli została wypowiedziana na niego umowa ubezpieczenia OC, niezależnie od upływu czasu zostanie nałożona kara. Bez możliwości odstępstwa i przedawnienia. Karę nalicza Fundusz Gwarancyjny i w chwili obecnej jest to 500 euro za każdy brak ciągłości OC powyżej 14 dni.

 

UWAGA

Okazując wystawione przez Nas zaświadczenie w Ubezpieczalni istnieje możliwość  otrzymania zwrotu nadpłaty OC bądź „przeniesienia” tej różnicy np. na drugi samochód